GDPR – Ochrana osobných údajov

>
GDPR – Ochrana osobných údajov

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účtovné doklady
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľa
REVLAS s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
44811934
Obec a PSČ
Bratislava 82106
Ulica a číslo
Lotyšská 1
Štát
Slovenská republika
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)
MDDr. HUGO EMILIO DEL PUERTO MARTINEZ – Konaťel
Zástupca prevádzkovateľa ak bol vymenovaný a jeho IČO, sídlo a štatutárny orgán

Zodpovedná osoba (meno)
HUGO EMILIO DEL PUERTO MARTINEZ
Zodpovedná osoba (email )
ambulanciarevlas@gmail.com
Zodpovedná osoba (telefón)
0949634561
III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním.
Právny základ spracúvania osobných údajov
•         zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

•         zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

•         zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

•         zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

•         zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Okruh dotknutých osôb
•         zamestnanci

•         zákazníci – klienti
Zoznam osobných údajov (alebo rozsah)
meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby
IV. POSKYTOVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV
TRETIE STRANY
Právny základ

Sociálna poisťovňa
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zdravotné poisťovne
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Daňový úrad
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Súd, orgány činné v trestnom konaní
Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

PRÍJEMCOVIA
Právny základ

CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., Galvaniho 7D, 821 04 Bratislava, IČO: 35774738
Zmluva

SPROSTREDKOVATELIA
Právny základ

Zdenka Benkovská – SALDOKONTO, 93006 Ňárad 147, 35142651
zmluva

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
Právny základ

 

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Mzdové listy 20 rokov
Výplatné listiny 10 rokov
Rodinné prídavky a materské príspevky 5 rokov
Prehlásenia k dani zo mzdy 5 rokov
Zrážky zo mzdy 5 rokov
Podklady k mzdám 5 rokov
Osobné spisy zamestnancov 70 rokov (od narodenia zamestnanca)
Evidencia dochádzky 3 roky
Evidencia dovoleniek 3 roky
Popisy pracovných činností 5 rokov
Dohody o vykonaní práce 5 rokov
Dohody o hmotnej zodpovednosti 3 roky (po strate platnosti)
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 10 rokov
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 10 rokov
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia 5 rokov
Stravovanie zam-cov – zabezpečenie 5 rokov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5 rokov
VI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom

Právo na opravu osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenos svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart